HRT Szekció felhívás

FELHÍVÁS

a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvételre

___________________________________________________________________________________________________________
 
 
A rendezvény szervezői:
 
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának és
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös rendezésében gödöllői helyszínen.
 
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
 
Telefon: 06 (28) 522-000/2637
Fax: 06 (28) 522-040
 
A Szekció honlapja: http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu/
 
A Szekció e-mail címe: hrtotdk2015@gtk.szie.hu
 
A rendezvény időpontja: 2015. április 15-17.
 
Ügyvezető elnök:
Dr. Szilágyi Tivadar
egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Telefon: 06 (30) 464-2220
Fax: 06 (28) 522-090
 
Ügyvezető társelnök:
Dr. Németh András
okl. mk. százados, egyetemi docens, intézményi TDT-elnök
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Telefon: 06 (1) 432-9102 
 
Ügyvezető titkárok:    
Urbánné Malomsoki Mónika
tanszéki mérnök, kari TDT-elnök
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Telefon: 06 (28) 522-000/2007
Fax: 06 (28) 522-090
 
Ügyvezető Titkár:
Dr. Kaló József 
egyetemi adjunktus, történész, kari TDT-elnök
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Telefon: 06 (1) 432-9000 / 29-168
Fax: 06 (1) 432-9012
 
Hallgatói képviselő:
Csáki Dávid
egyetemi hallgató
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Telefon: 06 (28) 522-000/2637
 
Helyettes hallgatói képviselő:
Szabó Gergő
egyetemi hallgató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
 
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban OTDT) és az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióját.
 
A Had- és Rendészettudományi Szekció (a továbbiakban: Szekció) célja a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban: OTDK) Központi Felhívásában megfogalmazottakon túl, hogy ösztönözze a különböző tudományos műhelyekben tevékenykedő hallgatókat tananyagon felüli szakmai és tudományos ismeretek elsajátítására, továbbá megteremtse a lehetőséget a hadtudományokkal, a katonai műszaki tudományokkal, a rendészettudományokkal, illetve a kapcsolódó interdiszciplináris tudományokkal foglalkozó hallgatók számára önálló kutatási és tudományos eredményeik bemutatására, amellyel hozzájárulhatnak a tudományág fejlesztéséhez, valamint tapasztalatokat szerezhetnek a tudományos kutatási és publikációs tevékenységben.
 
Részvételre jogosultak
 
A XXXII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében).
 
A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza. 
 
A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz. 
 
A jelentkezés módja
 
A) A hallgatói nevezés lépései
 
A.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül):
 
A XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4. pontja szerint a dolgozat feltöltése az OTDT online rendszerébe.
 
A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 3. számú melléklete, valamint a Szekció jelen felhívásának „A pályamunkák benyújtásának rendje” része tartalmazza.
 
A.2. A nevezési időszakban 
 
Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2015. január 7., 23.59 (CET)
 
 
Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók (a továbbiakban: várhatóan a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók) nevezésének speciális szabályait a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja tartalmazza.
 
A.3. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt 2015. január 12-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező intézményhez):
 
A.3.1. Az OTDT online rendszerébe feltöltött pályamunka 2 nyomtatott, bekötetlen példánya (borító sablon ITT található).
 
A.3.2. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában leírtak szerint.
 
B) Az intézményi TDT-elnök feladatai
 
B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):
Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.
 
B.2. A hallgatói nevezést (2015. január 7.) követő öt napon belül:
 
B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.
B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről az OTDT online rendszeréből az összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása és aláírása.
B.2.3. Az A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.
 
B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a következők szerint:
 
Határidő: 2015. január 12. (hétfő, a postabélyegző dátuma)
 
B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:
 • A Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2 és a 4.3. pontjában leírtaknak megfelelően.
 
Az OTDT Titkárságának postacíme:
OTDT Titkárság 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
 
B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:
 • A Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • A pályamunka 2 bekötetlen példánya (borító sablon ITT található).
 
A rendező intézmény postacíme:
Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
(XXXII. OTDK)
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
 
A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.
 
Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!
 
A Szekció titkosított pályamunkát nem fogad be!
 
A határidő után beküldött, vagy a Szekció felhívásában meghatározott követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban fogadni.
 
A nevezés elfogadásáról az OTDT, a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.
 
Szervezési információk
 • A bemutató előadásokhoz minden helyszínen számítógép és kivetítő áll rendelkezésre.
 • A nevezési díj 5.000.- forint/pályamunka, amelyet a rendező intézmény által kibocsátott számla alapján a küldő intézmény egyenlít ki.
 • A konferencia részvételi díja a későbbiekben kerül megállapításra. A részvételi díjat a rendező intézmény által kibocsátott számla alapján a küldő intézmény egyenlíti ki. Az utazásról/utaztatásról a nevezők/küldő intézmények gondoskodnak.
A XXXII. OTDK Központi Felhívásában rögzítetteken túl az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának állásfoglalása alapján, a Had- és Rendészettudományi Szekcióba nevezhető az a pályamunka, amely témája alapján az alábbi területek valamelyikébe besorolható:
 • ABV támogatás, 
 • Biztonság- és védelempolitika, -kultúra,
 • Biztonságtechnika
 • Büntetés-végrehajtás
 • Bűnügy és kriminalisztika
 • Civil és magánbiztonság
 • Civil-katonai együttműködés (CIMIC)
 • Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek
 • Hadászat, katonai stratégia, katonai doktrínák
 • Hadijog, hadelmélet; rendészeti jog, a rendészet elmélete; védelmi igazgatás
 • Haditechnika, haditechnika-történet
 • Hadtörténelem, rendészettörténet
 • Katasztrófa- és tűzvédelem
 • Katonai és rendészeti informatika
 • Katonai és rendészeti társadalomtudományok (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia)
 • Katonai kommunikáció
 • Katonai és rendészeti vezetés
 • Katonai és rendészeti logisztika
 • Környezetvédelem és környezetbiztonság
 • Lélektani műveletek (PSYOPS)
 • Migráció
 • Nemzetbiztonság
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Rendészet (közrendvédelem, közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet, határrendészet, igazgatásrendészet, csapaterős tevékenység)
 • Rendészet az Európai Unióban
 • Rendészet és politika, kriminálpolitika
 • Rendészeti bűnmegelőzés
 • Vám- és jövedéki igazgatás
 • Vidék- és társadalombiztonság
A fent felsorolt területeken belül nem kifejezetten katonai vagy rendészeti témájú, de a Szekció tudományágaihoz sorolható, így például a civil biztonság, védelem aspektusából elkészített társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia, ergonómia, IT stb.) dolgozatok is nevezhetők a szekcióba.
 
Az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottsága a korábbi évek tapasztalatai alapján összetett, átfogó tagozatokat határozott meg, amelyeket a beérkezett dolgozatok témájától, számától függően tovább bonthat, vagy összevonhat. A Szakmai Bizottság kéri a pályázókat, hogy a dolgozatokat a tudományterületnek leginkább megfelelő tagozatba jelöljék a nevezéskor. A rendező intézmény és a szakmai bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a szekció tudományterületétől eltérő tartalmú TDK-pályamunkákat az OTDK tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.
 
A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje
 
A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze.
A pályamunka formai követelményei

1. A pályamunka terjedelme ne haladja meg az előlappal és a mellékletekkel együtt a 100 A/4-es oldalt.

2. Szövegstílus: 12 pt, Times New Roman, 1,5 sorköz. A mellékletek esetén nem kell alkalmazni az előírt szövegstílust.

3. Margók: 2,5 cm

4. Oldalszámozás a lap alján, középre igazítva.

5. A pályamunkát jeligével kérjük elkészíteni. A pályamunka ne tartalmazza az intézmény, kar megnevezését, azokra utaló jelképet, a témavezető(k) és a pályamunkát készítő hallgató(k) nevét, adatait. A borítólapon tüntessék fel a pályamunka címét, a jeligét és a kézirat lezárás időpontját. A borító sablont mintát az 1. melléklet tartalmazza.

A pályamunkát az OTDT online rendszerébe kell feltölteni, továbbá az online rendszerbe feltöltött dolgozatot nyomtatva két bekötetlen példányban kell a rendező intézménynek megküldeni.
 
A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgáljuk meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.
 
Pályaművek értékelése, bemutatása
 
A benyújtott pályamunkák két-két szakértő számára kerülnek megküldésre bírálatra. Amennyiben a két bíráló által adott pontszámok különbsége nagyobb vagy egyenlő, mint 15 (az adható 50 pont 33%-a), a dolgozat egy harmadik bíráló által is értékelésre kerül. A pályamunka végleges pontszámát mindkét esetben a bírálók (kettő, illetve három) által adott pontszámok számtani átlaga adja. A bírálatokat a dolgozatok szerzői a rendezvényt követően kapják meg. Pályázóink figyelmét felhívjuk az időszerű, jó téma- és módszerválasztásra, a következetes és logikus, részlet gazdag kidolgozásra, valamint nem utolsó sorban a konzulens segítségére.
A dolgozatok bemutatása a benevezett pályaművek számának függvényében kialakított tagozatokban történik 15 perc időtartamú előadások keretében, amelyet a szakértői bírálatok ismertetése, esetleges viszontválasz, illetve a bírálóbizottság elnökének döntése alapján vita követ. Egy pályamunkára mindösszesen legfeljebb 30 perc időkeret áll rendelkezésre.
 
A szóbeli előadásokat legalább 3 fős bírálóbizottság értékeli. A pályamunka és az előadás összpontszáma alapján a helyezések megállapítására, illetve a díjak, különdíjak odaítélésére a Főzsűri együttes munkaértekezletén kerül sor.
 
A pályamunkák és az előadások értékelésének szempontjai (tájékoztató jelleggel):
 
a) a pályamunka értékelése (max. 50 pont):
 • a pályamunka témájának aktualitása (max. 10 pont);
 • a pályamunka tartalmi értékelése (max. 20 pont);
 • a pályamunka szerkezete, stílusa (max. 10 pont);
 • a kapott eredmények hasznosíthatósága (max. 10 pont).
b) az előadás értékelése (max. 50 pont):
 • az előadó tárgyi tudása (max. 20 pont);
 • az előadás felépítése (max. 15 pont);
 • az előadás stílusa, módszertani értékelése (max. 10 pont);
 • az idővel való gazdálkodás (max. 5 pont).
Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére.
 
 
A XXXII. OTDK Részvételi felhívása, a Had- és Rendészettudományi szekció ezen felhívása, valamennyi dokumentuma, aktuális információk a rendezvény honlapján (http://hrtotdk2015.gtk.szie.hu/) megtalálhatóak. (Részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében)
 
Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 
 
Budapest, 2014. február 28.
 
 
Dr. Harai Dénes
egyetemi tanár
az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnöke
Dr. Szilágyi Tivadar
egyetemi tanár
a XXXII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető elnöke